Створення: 17.07.2015

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду – 16/07/2015

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 16.07.2015 з результатами голосування „за” – 100% гол. та „проти” – 0 гол. прийняте рiшення про припинення ПрАТ у зв’язку з перетворенням у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Днiпровська перлина». Причини рiшення: органiзацiйно-правова форма ТОВ є менш витратною, нiж АТ. Активи та зобов’язання ПрАТ повнiстю переходять до реорганiзованого товариства. Розмiр статутного капiталу ТОВ дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПрАТ «Днiпровська перлина» – 2 419 813 грн., склад учасникiв ТОВ «Днiпровська перлина» дорiвнюватиме кiлькостi та складу акцiонерiв ПрАТ станом на день затвердження установчих документiв створюваного ТОВ. Обмiн акцiй ПрАТ «Днiпровська перлина» на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ «Днiпровська перлина» здiйснюється у спiввiдношеннi: 1 акцiя ПрАТ обмiнюється на зобов’язання про видачу частки в статутному капiталi ТОВ на суму 0,25грн. Письмовi зобов’язання про обмiн акцiй ПрАТ на свiдоцтва ТОВ будуть виданi до моменту реєстрацiї статуту ТОВ особисто пiд пiдпис повноважного представника єдиного акцiонера ПрАТ.