Створення: 24.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Дроздiк Сергiй Миколайович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпровська перлина"
       Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31694168
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 75110
        Населений пункт м. Каховка
        Вулиця, будинок вул. Козацька, 3
        Міжміський код, телефон та факс (05542) 57-762, 5-77-63
        Електронна поштова адреса емітента 077_perlina@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) dnperl.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товае здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як пе добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПрАТ "Днiпровська перлина"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва Виписка ААВ №319412
   Дата видачі 18.09.2001
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Каховської мiської ради Херсонської обл.
   Зареєстрований статутний капітал 2419813.00
   Сплачений статутний капітал 2419813.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Публiчне акцiонерне товариство "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї"
   МФО банку 320627 Рахунок 26008013002690
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   01.13.0 ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТIВ, ЯГIД, ГОРIХIВ, КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ I ПРЯНОЩIВ
   01.11.0 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ КЛАСIВ РОСЛИННИЦТВА
   01.12.0 ОВОЧIВНИЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ САДIВНИЦТВО I ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ РОЗСАДНИКIВ
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 68 осiб, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 56 осiб, працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi товариством не залучалися. Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2010 роком на 1780 тис. грн i склав 3584 тис. грн., що обумовлено збiльшенням чисельностi працiвникiв та заробiтної плати працiвникiв товариства. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв прац що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   12.08.2011
   100
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Затвердження звiту виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
   2. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010р.
   3. Затвердження балансу Товариства за 2010р.
   4. Розподiл балансового прибутку Товариства за 2010р.
   5. Про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
   6. Внесення змiн до статуту Товариства.
   7. Про збiльшення статутного капiталу Товариства.
   8. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй.
   9. Про визначення уповноважених органiв та осiб товариства щодо виконання процедури збiльшення ста-тутного капiталу та розмiщення акцiй.

   По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення звiт правлiння за 2010р. затвердити.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення звiт та висновки Ревiзора по балансу за 2твердити.
   По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення затвердити баланс товариства за 2010р. та фактичне використання коштiв за 2010р.
   По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення у зв'язку з наявнiстю збиткiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк питання щодо розподiлу балансового прибутку Товариства за 2010 рiк не розглядати.
   По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення:
   - вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПрАТ "Днiпровська перлина" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної госпо-дарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi То-вариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, по-зики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення бор-гу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПрАТ "Днiпровська перлина" вбудь-якою iз сторiн, з мак-симальною сумою їх граничної сукупної вартостi не бiльше 11 000 000,00 (одинадцяти мiльйонiв) грн., iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами тощо надати наглядовiй радi товариства.
   По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення змiни до статуту ПрАТ "Днiпровська перлина" затвердити. Директору товариства доручено органiзувати державну реєстрацiю нової редакцiї статуту.
   По питанню № 7 порядку денного прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал ПрАТ "Днiпровська перлина" на суму 35 000 000,00 грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом збiльшення на 140 000 000 шт. кiлькостi простих iменних акцiокументарнiй формi iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн.
   По питанню № 8 порядку денного прийнято рiшення:
   1) Здiйснити додатковий випуск простих iменних акцiй товариства у кiлькостi 140 000 000 шт. на суму номiнальної вартостi 35 000 000,00 грн.(тридцять п'ять мiльйонiв гривень 00 коп.)
   2) Здiйснити закрите розмiщення акцiй додаткового випуску у два етапи помiж акцiонерами товариства. Розмiщення акцiй серед iнших iнвесторiв не передбачається.
   3) Затвердити рiшення про закрите (приватне) розмiщення.
   По питанню № 9 порядку денного прийнято рiшення:
   а) уповноваженим органом товариства, який може прийняти рiшення:
   - про вiдмову вiд збiльшення статутного капiталу i розмiщення акцiй, та повернення коштiв, внесених в оплату за акцiї;
   - про затвердження результатiв розмiщення акцiй та звiту про результати розмiщення акцiй,
   визначити загальнi збори акцiонерiв товариства.
   б) уповноваженим органом товариства, якому надаються повноваження:
   - затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого ого права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, призначити Директора товариства.
   в) уповноваженими особами товариства, яким надаються повноваження:
   - органiзувати здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi зборами рiшення про збiльшення статутного капiталу та публiкацiю цього повiдомлення в офiцiйному друкованому органi;
   - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, в тому числi укладання договорiв на придбання акцiй на першому етапi розмiщення;
   - проводити дiї щодо забезпечення закритого розмiщення акцiй, в тому числi укладання договорiв на придбання акцiй на другому етапi розмiщення,
   призначити Директора товариства, головного бухгалтера та юрисконсульта. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Вiдкрите акцiонерне товариство "iм. Мiчурiна" 00413618 с. Козачi Лагерi, Цюрупинський, 75110, Херсонська область, вул. Мiчурiна, 66   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Князева Людмила Володимирiвна д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Ревiзор  Буренко Володимир Васильович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 24.06.2008 48 0.00049590609% 48 
   Голова наглядової ради  Карл Олоф Рiчард Стурен  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Член наглядової ради  Йохан Свен Рiчард Боден  д/н № д/н, виданий д/н д/н 24.06.2008 48 0.00049590609% 48 
   Головний бухгалтер  Загорович Тетяна Юрiївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Усього   96 0.00099181218 % 96 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дроздiк Сергiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Сiльськогосподарське пiдприємство "Дiамант", директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариствата; органiзацiя господарської дiяльностi товариства, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана директором рiшенням наглядової ради товариства вiд 05.03.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Буренко Володимир Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1961
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 29
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Чумак", директор департаменту збуту i поставки сiльськогосподарської сировини
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є здiйснення контролю фiнансово-господарської дiяльностi товариства вiд iменi акцiонерiв, проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 29 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор департаменту. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Карл Олоф Рiчард Стурен
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Грiн Тiм", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження та внесення змiн до рiчного бiзнес-плану товариства та бiзнес планiв дочiрнiх пiдприємств товариства; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв i положень про них та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в ТОВ "Грiн Тiм" (мiсцезнаходження - Херсонська область, мiсто Каховка, Чаплинське шосе, 7). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспортоби не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Йохан Свен Рiчард Боден
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Грiн Тiм", заступник генерального директора з виробництва
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження та внесення змiн до рiчного бiзнес-плану товариства та бiзнес планiв дочiрнiх пiдприємств товариства; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв i положень про них та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: застуник генерального директора. Посадова особа обiймає посаду заступника генерального директора в ТОВ "Гiн Тiм" (мiсцезнаходження - Херсонська область, мiсто Каховка, Чаплинське шосе, 7). Згоди на оприлюдненнитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Загорович Тетяна Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Пiвденний фiлiал (Кримський агротехнологiчний унiверситет) Нацiонального аграрного унiверситету
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ППзII "Емануїл фарм", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
   Усього  9 679 156 100 9 679 156 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Закрите акцiонерне товариство Агропромислова фiрма "Днiпровська перлина" засноване згiдно з установчим договором про сумiсну дiяльнiсть засновникiв по створенню товариства вiд 10 вересня 2001 року шляхом обєднання їх майнових та грошових внескiв для здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
   У 2010 роцi загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме: товариство стало Приватним акцiонерним товариством "Днiпровська перлина" (скорочено: ПрАТ "Днiпровська перлина").
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 1. Застосовувати при облiку господарських операцiй необхiднi норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i методику по плануванню, облiку та калькуляцiї собiвартостi продукцiї (послуг) сiльськогосподарських пiдприємств.
   2. Забезпечити незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнку майна на пiдставi П(С)БО.
   3. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi проводити за принципом нарахування. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, що фiксують факти здiйснення господарських операцiй у вiдповiдностi зi статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XVI.
   4. Неухильно дотримуватися принципу вiдповiдностi (порiвняннiсть доходiв звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв).
   5. Признати матерiальнi активи з термiном корисної дiї бiльше одного року, вартiстю менш нiж 1000,00 грн.В) - iншими необоротними матерiальними активами, вартiстю бiльше 1000,00 грн. (без ПДВ) - основними засобами.
   6. Для признання основних засобiв та iнших необоротних активiв такими, визначення корисного використання об'єкту i вибору методу нарахування амортизацiї призначити постiйно дiючу комiсiю.
   7. Застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв метод прямолiнiйного списання та строк корисного використання, встановленi та затвердженi дiючою комiсiєю.
   8. Нарахування амортизацiї по малоцiнним необоротним матерiальним активам та бiблiотечним фондам проводити в розмiрi 100 % вартостi в першому мiсяцi використання таких об'єктiв .
   9. Затрати по капiтальному будiвництву облiковувати по дебету рахунку "Капiтальне будiвництво", вiдображати на даному рахунку затрати на будiвництво, якi виконуються як господарським , так i пiдрядним методом для власних потреб пiдприємства.
   Облiк обладнання, яке пiдлягає монтажу в ходi будiвництва також враховувати на даному рахунку.
   10. Застосовувати настуди оцiнки засобiв при вiдпуску їх в виробництво, продажу, iншому вибуттi:
   - середньовиважену собiвартiсть - при вiдпуску покупних засобiв в виробництво та реалiзацiю;
   - iдентифiковану собiвартiсть - при вибуттi крупно габаритних запасiв, маючих iнвентарний номер;
   - власну продукцiю поточного року - по справедливiй (ринковiй) вартостi.
   11. Дебiторську заборгованiсть на товари (послуги, роботи) у балансi вiдображати за чистою реалiзацiйною вартiстю.
   12. Суму резерву сумнiвних боргiв формувати виходячи з платоспроможностi дебiторiв.
   13. Встановити тривалiсть виробничого циклу для цiлей калькуляцiї готової продукцiї (послуг) в цiлому за рiк.
   14. Не включати до первiсної вартостi запасiв, а вiдображати в витратах перiоду:
   - наднормативнi втрати i нестачi запасiв
   - вiдсотки за користуванням кредитами
   - витрати на збут
   - iншi витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв
   Сiльськогосподарська продукцiя при її первiсному визнаннi оцiнюється за справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витратцi продажу або за виробничою собiвартiстю (чи собiвартiстю за прямими витратами) вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати". Первiсне визнання сiльськогосподарської продукцiї вiдображається у тому звiтному перiодi, у якому вона вiдокремлена вiд бiологiчного активу. Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї списуються на витрати звiтного перiоду
   15. Затвердити систему оплати працi згiдно зi штатним розкладом.
   16. Створити забезпечення на оплату вiдпускiв робiтникам пiдприємства.
   17. На рахунку 231 " Основне виробництво " ведеться облiк витрат на основне виробництво у розрiзу по культурах, по полях. На рахунку 91 "Загальновиробничi витрати" ведеться облiк виробничих накладних витрат на органiзацiю виробництва та управлiння цехами, дiльницями, вiддiленнями, бригадами та iншими пiдроздiлами основного й допомiжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацiю машин i устаткування. На рахунку 92 "Адмiнiстративнi витрати" вiдобя загальногосподарськi витрати, пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням пiдприємства.
   18. Протягом року оцiнювати наданi роботи, послуги допомiжного виробництва (мехотряд) згiдно погодинних норм на механiзованi види робiт. Для решти робiт та послуг застосовується простий метод калькуляцiї (по фактичнiй собiвартостi).
   Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Сертифiкат аудитора серiї А N 004444,
   виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р.
   В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572.
   Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   (звiт незалежного аудитора)
   щодо фiнансової звiтностi
   Приватного акцiонерного товариства
   "Днiпровська перлина" за 2011 рiк.

   Адресат: власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента.

   Згiдно договору № 12-ПрАТ вiд 05.03.2012р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 05 по 30 березня 2012 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровська перлина" за 2011 рiк.
   Основнi вiдомостi про емiтента:
   - Приватне акцiонерне товариство "Днiпровська перлина";
   - КОД за ЄДРПОУ - 31694168;
   - Мiсцезнаходження - Херсонська обл., м. Каховка, вул.Козацька, 3.
   - Зареєстровано Цюрупинською райдержадмiнiстрацiєю Хої областi 18.09.2001р.;
   - Основний вид дiяльностi - сiльське господарство.
   Опис аудиторської перевiрки.
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. за № 1360. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:
   - Баланс на 31 грудня 2011 року (форма № 1);
   - Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (ф. № 2);
   - Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (ф. № 3);
   - Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (ф. № 4);
   - Примiтки ї фiнансової звiтностi за 2011 рiк (ф. № 5).
   Зазначена фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до чинних в Українi нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).
   Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ПрАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо:
   - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок;
   - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
   - подання облiкових оцiнок.
   Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзаалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
   Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "Днiпровська перлина" (далi Пiдприємство):
   При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2011 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
   Положення про бухгалтерський облiк операцiй (наказ про облiкову полiтику) Пiдприємства затверджено наказом по Пiдприємству № 16а вiд 31.03.2011р., який залишався незмiнним до кiнця 2011 року. В зазначеному наказi у повнiй вiдповiдностi до чинного законодавства України вiдображенi головнi принципи, методи та порядок ведення бухгалтерського облiку на даному Пiдприємствi.
   На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк у цiлому ведеться Птвом вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2011 рiк становить 11 412 тис. грн., отриманий головним чином вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
   Фiнансовi результати дiяльностi ПрАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бух-
   галтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої висловлена думка аудитора:
   Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу ПрАТ "Днiпровська перлина" не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 "Статутний капiтал акцiоневариства" Цивiльного кодексу України. Чистi активи емiтента на кiнець звiтного року мають вiд'ємне значення i становлять (11 431) тис. грн., статутний капiтал - 2 420 тис. грн. Таким чином, чистi активи меншi за статутний капiтал на 13 851 тис. грн.
   Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.
   Значних правочинiв (вiдчуження 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) в звiтному 2011 роцi ПрАТ "Днiпровська перлина" не мало.
   Стан корпоративного управлiння ПрАТ "Днiпровська перлина" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
   При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової зввнаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.
   По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi.

   Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi".

   За результатами проведеного аудиту вважаю, що надана для перевiрки фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Днiпровська перлина" за 2011 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно розкриває фiнансову iнформацiю про реальний склад та розмiр активiв, зобов'язань та капiталу Пiдприємства станом на 31.12.2011р. вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.


   Незалежний аудитор В. I. Пiрiє
   Дата аудиторського висновку: 09 квiтня 2012р.

   Аудиторський висновок складено на двох сторiнках у двох примiрниках.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товариство займається вирощуванням овочевих та зернових культур та є постачальником сiльськогосподарської продукцiї. Ринок збуту - пiдприємства України, якi займаються переробкою сiльськогосподарської сировини.
   Основними ризиками в господарськiй дiяльностi товариства є клiматичнi умови (морози сiчня, лютого мiсяцiв, веснянi заморозки), що можуть призвести до зменшення врожайностi зернових культур.
   Конкурентами товариства є пiдприємства всiх форм власностi, якi розташованi на територiї Херсонської областi та займаються вирощуванням сiльськогосподарської продукццiї.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 1. Реконструкцiя будiвель та споруд на суму 475,2 тис. грн., зокрема було реконструйовано адмiнiстравтивну будiвлю на суму 412,7 тис. грн. та артезiанську свердловину на суму 62,5 тис. грн.
   2. Проведенi роботи по покращенню земель, а саме був придбаний трубопровiд на суму 1487,9 тис. грн.
   3. Придбанi машини та обладнання, зокрема трактори на суму 1927,9 тис. грн.; унiверсальний агрегат для обробки грунту Систем-Компактор К500 А на суму 319,2 тис. грн.; фронтальний колiсний одковшовий дизельний навантажувач марки PN936 на суму 375,5 тис. грн.
   4. Придбанi транспортнi засоби (автобус, автомобiлi, мопеди) на суму 165,8 тис. грн.
   5. Проданi автомобiль за 240,0 тис. грн., напiвпричепи у кiлькостi 11 шт. на загальну суму 1549,4 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є:
   - значний податковий тиск на товаровиробника;
   - нестабiльнiсть законодавства;
   - залежнiсть вiд погодних умов.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство у звiтному перiодi не порушувало законодавство, штрафнi санкцiї та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних та позикових коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) станом на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення обсягу виробництва сiльськогосподарської продукцiї та впровадження сучасних технологiй з метою зменшення витрат та збiльшення врожайностi сiльськогосподарських культур.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 1. Дата вiдкриття провадження - жовтень 2011 р. Сторони у справi - Позивач: Кулик С.П. Вiдповiдач: ПрАТ "Днiпровська перлина". Змiст та розмiр позовних вимог: Скасування наказiв, поновлення на роботi, стягнення заробiтної плати за час вимушеного прогулу. Найменування суду, в якому розглядалася справа: Цюрупинський районний суд у Херсонськiй областi. Поточний стан розгляду: 11.04.2012 р. затверджено мирову угоду.
   2. Дата вiдкриття провадження - червень 2010 р. Сторони у справi - Позивач: Туцкий В.О. Вiдповiдач: "Днiпровська перлина". Змiст та розмiр позовних вимог: Поновлення на роботi, стягнення заробiтної плати за час вимушеного прогулу та моральної шкоди в розмiрi 10 тис. грн. Найменування суду, в якому розглядалася справа: Цюрупинський районний суд у Херсонськiй областi. Поточний стан розгляду: Туцкий В.О. подав касацiйну скаргу до Вищого суду України. Справа знаходиться на розглядi.
   3. Дата вiдкриття провадження - жовтень 2010 р. Сторони у справi - Позивач: Цюрупинський Центр зайнятостi. Вiдповiiпровска перлина". Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення штрафних
   санкцiй у розмiрi 40149 грн. Найменування суду, в якому розглядалася справа: Херсонський окружний Адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: ПрАТ "Днiпровська перлина" подано апеляцiйну скаргу до Одеського апеляцiйного адмiнiстративного суду. Справа знаходиться на розглядi.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   22058.000   23038.000   0.000   0.000   22058.000   23038.000
     — будівлі та споруди   10710.000   10763.000   0.000   0.000   10710.000   10763.000
     — машини та обладнання   11076.000   10487.000   0.000   0.000   11076.000   10487.000
     — транспортні засоби   270.000   200.000   0.000   0.000   270.000   200.000
     — інші   2.000   1588.000   0.000   0.000   2.000   1588.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   22058.000   23038.000   0.000   0.000   22058.000   23038.000
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 30988 тис. грн., знос становить 7950 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 25,7 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   -11431.000 -19.000
   2420.000 2420.000
   2420.000 2420.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-11431.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(2420.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України, якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 15271.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 15271.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 37.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 9599.000  X X
   Інші зобов'язання X 16739.000  X X
   Усього зобов'язань X 41646.000  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiднесенi:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 16425 тис. поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 72 тис. грн.;
   - поточнi зобов'язання за розрахунками з опла в сумi 201 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання в сумi 41 тис. грн. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 0
   2 2010 2 1
   3 2009 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Переведення випуску акцiй товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ          

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій Х   
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2012
   Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Днiпровська перлина" За ЄДРПОУ 31694168
   Територія 75110, Херсонська область, д/н, м. Каховка, вул. Козацька, 3 За КОАТУУ 6510400000
   Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПОФГ 234
   Орган державного управління За СПОДУ 7774
   Вид економічної діяльності За КВЕД 01.13.0
   Одиниця виміру Приватне акціонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75110, Херсонська область, д/н, м. Каховка, вул. Козацька, 3
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 41
   Первісна вартість 011 0 46
   Накопичена амортизація 012 0 5
   Незавершене будівництво 020 0 2120
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 22058 23038
   Первісна вартість 031 27729 30988
   Знос 032 5671 7950
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 7 4
   первісна вартість 036 14 14
   накопичена амортизація 037 7 10
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 22065 25203
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 1229 2188
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 620 1075
   готова продукція 130 23 105
   Товари 140 0 0
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 286 11
   первісна вартість 161 286 11
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 12 15
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 47
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 6 6
   у т. ч. в касі 231 1 5
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 880 1565
   Усього за розділом ІІ 260 3056 5012
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 25121 30215

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 2420 2420
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 10425 10425
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -12864 -24276
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 -19 -11431
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 1200 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 15271
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 18372 16425
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 5476 0
   з бюджетом 550 11 37
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 0 72
   з оплати праці 580 80 201
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 1 9640
   Усього за розділом IV 620 25140 41646
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 25121 30215
   Примітки:
   Валюта балансу товариства станом на 31.12.2011 р., у порiвняннi з даними станом на 31.12.2010 р. збiльшилася на 5094 тис. грн. та становить 30215 тис. грн.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу Необоротнi активи, встановлено, що вiдбулося збiльшення залишкової вартостi основних засобiв товариства на 980 тис.грн. Сума зносу основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить 7950 тис. грн., залишкова вартiсть - 23038 тис. грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на кiнець звiтного перiоду становила 46 тис. грн., накопичена амортизацiя 5 тис. грн. Знос нематерiальних активiв становить 10,9 вiдсоткiв. Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв за складає 14 тис. грн., накопичена амортизацiя 10 тис. грн. Знос нематерiальних активiв становить 71,4 вiдсоткiв.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення оборотних активiв, у порiвняннi з 2010 р. на 1956 тис. грн. Зокрема, сума виробничих запасiв зросла на 959 тис. грн., сума незавершеного вир зросла на 455 тис. грн., готової продукцiї на 82 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом збiльшилася на 3 тис. грн., виникла iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка склала 47 тис. грн., iншi оборотнi активи товариствка зросли на 685 тис. грн. Водночас скоротилася сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 275 тис. грн. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на кiнець року становили 6 тис. грн.
   По першому роздiлу пасиву балансу вiдбулося зменшення власного капiталу товариства станом на 31.12.2011 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2010 р. на 11412 тис.грн., що обумовлено отриманням товариством збитку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному перiодi.
   Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, збiльшилися на 16506 тис.грн. (з 25140 тис. грн. на початок року до 41646 тис. грн. на кiнець року). Так, у звiтному перiодi виникли зобов'язання за виданими векселями у сумi 15271 тис. грн. та зобов'язання за розрахунками зi страхування у сумi 72 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом зросли на 26 тис. грн., з оплати працi на 121 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання на 9639 тис. грн. Водночас, товариством повнiстю погашенi короткостроковi кредити банкiв у сумi 1200 тис. грн. та поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 5476 тис. грн. Крiм цього, скоротилася кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 1947 тис. грн.
   Суми статей ф.1 "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.


  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15093 7317
   Податок на додану вартість 015 2507 1219
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 12586 6098
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 20604 11772
   Валовий:    
   — прибуток 050 0 0
   — збиток 055 8018 5674
   — Інші операційні доходи 060 2859 1253
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 1208 968
   Витрати на збут 080 753 495
   Інші операційні витрати 090 4260 443
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 0 0
   — збиток 105 11380 6327
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 0
   Інші доходи 130 0 0
   Фінансові витрати 140 29 0
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 3 0
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 0 0
   збиток 175 11412 6327
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 0
   — збиток 195 11412 6327
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 0
   — збиток 225 11412 6327
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 18036 8038
   Витрати на оплату праці 240 3584 1804
   Відрахування на соціальні заходи 250 1253 657
   Амортизація 260 2822 2239
   Інші операційні витрати 270 1130 940
   Разом 280 26825 13678

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 9 679 2529 679 252
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 9 679 2529 679 252
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -1.1790-0.6537
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -1.1790-0.6537
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 11412 тис. грн. (в 2010 роцi збиток склав 6327 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 7776 тис. грн., з 7317 тис. грн. до 15093 тис. грн.
   В 2011 роцi операцiйнi витрати товаритсва (розд. II) зросли порiвняно з 2010 роком. Так, матерiальнi затрати збiльшились на 9998 тис. грн., витрати на оплату працi на 1780 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи на 596 тис. грн., амортизацiйнi вiдрахування на 583 тис. грн., iншi операцiйнi витрати на 190 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк зросли на 13147 тис.грн. та на кiнець звiтного перiоду становили 26825 тис.грн.  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15093 6098
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 9843 5476
   Повернення авансів 030 122 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 35 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 6
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 15420 2000
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 22455 11274
   Авансів 095 6019 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 2812 0
   Витрат на відрядження 110 8 0
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 325 26
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1297 669
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 601 410
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 6996 1200
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 0 1
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 1
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 0 0
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 0 0
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 0 0
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
   Чистий рух коштів за звітний період 400 0 1
   Залишок коштів на початок року 410 6 5
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 6 6
   Примітки:
   Звiт ф.3 заповнений у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО 4 та вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний 2011 рiк. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки.
   Так, надходження вiд реалiзацiї продукцiї у результатi операцiйної дiяльностi товариства склали 15093 тис. грн., надходження вiд покупцiв i замовникiв авансiв склали 9843 тис. грн., надходження вiд повернення авансiв 122 тис. грн., вiд повернення iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 35 тис. грн., iншi надходження становили 15240 тис. грн.
   В той же час, витрачання товариства у результатi операцiйної дiяльностi у звiтному перiодi були наступними. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 22455 тис. грн., на оплату авансiв 6019 тис. грн., витрачання на оплату працiвникам 2812 тис. грн., на оплату витрат на вiдрядження 8 тис. грн., на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 325 тис. грн., на оплату вiдрахувань на соцiальнi захотис. грн., зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 601 тис. грн., iншi витрачання становили 6996 тис. грн.
   Iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi товариство у звiтному перiодi не здiйснювало.
   На кiнець року залишок коштiв становив 6 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 2420 0 0 10425 0 -12864 0 0 -19
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 2420 0 0 10425 0 -12864 0 0 -19
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -11412 0 0 -11412
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -11412 0 0 -11412
   на кінець року 300 2420 0 0 10425 0 -24276 0 0 -11431
   Примітки:


   Статутний капiтал товариства складає 2 419 813,00 грн. i роздiлений на 9679252 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй № 39/21/1/01 вiд 24.12.2001 р., видане Херсонським територiальним управлiнням ДКЦПФР. На протязi звiтного року розмiр статутного капiталу не змiнювався.

   На початок 2011 р. непокритий збиток товариства складав 12864 тис.грн., а за 2011 рiк товариством отримано збиток в сумi 11412 тис.грн. (що вiдповiдає показникам ф.2 Звiт про фiнансовi результати). Таким чином, станом на 31.12.2011 р. непокритий збиток збiльшився i склав 24276 тис.грн.

   Товариство станом на 31.12.2011 р. має власний капiтал в сумi -11431 тис. грн., в тому
   числi:

   1. Статутний капiтал - 2420 тис.грн.

   2. Iнший додатковий капiтал - 10425 тис.грн.

   3. Непокритий збиток - 24276 тис.грн.  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 46 0 0 0 0 5 0 0 0 46 5
   Разом 080 0 0 46 0 0 0 0 5 0 0 0 46 5
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 1488 0 0 0 0 17 0 0 0 1488 17 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 12541 1831 475 0 0 0 0 422 0 0 0 13016 2253 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 14777 3701 2996 0 0 1748 481 2318 0 0 0 16025 5538 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 409 139 166 0 0 240 54 50 0 0 0 335 135 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 107 0 0 0 0 5 0 0 0 107 5 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 2 0 15 0 0 1 0 1 0 0 0 17 2 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 27729 5671 5247 0 0 1989 535 2813 0 0 0 30988 7950 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 8471 2120
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 46 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 8517 2120

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 1454 1450
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 4
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 1405 2806
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 6
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 29
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 3
   Інші доходи і витрати 630 0 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 5
   Поточний рахунок банку 650 1
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 6
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 1682 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 64 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 3 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 131 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 204 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 104 0 0
   Незавершене виробництво 890 1075 0 0
   Готова продукція 900 105 0 0
   Товари 910 0 0 0
   Разом 920 3368 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 11 11 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 47 47 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 6
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 2818
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 14 7 0 0 0 3 0 0 14 10 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 14 7 0 0 0 3 0 0 14 10 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 14 7 0 0 0 3 0 0 14 10 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 14 7 0 0 0 3 0 0 14 10 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0