Створення: 27.05.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/06/2013

ПрАТ  «Дніпровська перлина» скликає загальні збори акціонерів 28.06.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Каховка, Чаплинське шосе, 7, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Прийняття нової редакції статуту товариства.
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.06.13. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 28.06.13 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 30243/30215. Основні засоби 22037/23038. Запаси  4211/3368. Сумарна дебіторська заборгованість 1469/73. Грошові кошти та їх еквіваленти 5/6. Нерозподілений прибуток -38212/-24276. Власний капітал -25367/-11431. Статутний капітал 2420/2420. Поточні зобов’язання 55610/41646. Збиток -13936/-11412. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 65/68.
Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 96(1600) від 27.05.13.